موجود عادی
فشار ضعیف
با کلیک امتیاز کم کنید.!

با کلیک امتیاز بدهید.!

3 در 10

10

3

موجود در انبار

فروش عادی

البرز الکتریک نور

23 متر

23 متری موجود

252,000 ریال
متری

0    ریال

Black

جنس هادی مس
نوع کابل فشار ضعیف
تعداد کابل هادی 3
سطح مقطع هادی 10
15 Review Giving
نظر جدید!