موجود عادی
فشار ضعیف
با کلیک امتیاز کم کنید.!

با کلیک امتیاز بدهید.!

3 در 2.5

2.5

3

موجود در انبار

فروش عادی

یزد

365 متر

365 متری موجود

76,032 ریال
متری

0    ریال

Black

جنس هادی مس
نوع کابل فشار ضعیف
تعداد کابل هادی 3
سطح مقطع هادی 2.5
15 Review Giving
نظر جدید!